Informacija


Biudžetinė įstaiga Raseinių pagalbos šeimai namai

Adresas: Kalnų g. 15A, LT 60136, Raseiniai

Imonės kodas : 172427720

Telefonai :

 • Direktorius (8 428) 51 061
                    8 612 41 816
 • Vyr. soc. darbuotoja (8 428) 53 473
El. paštas raseiniupsn@gmail.com


Nuorodos
 1. Asmens duomenų apsauga
 2. Pranešėjų apsauga
 3. Naujasis privačių interesų deklaravimas
Pagrindinis

VIZIJA - visaverčių paslaugų teikimas globojamam (rūpinamam) vaikui, tikslu rengti juos savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje.

MISIJA - globojamų (rūpinamų) vaikų ugdymo ir socialinės globos organizavimas.

PRIORITETAI:

 • pagalbos šeimai namų auklėtinių pagrindinio išsilavinimo įgijimas ir sėkmingas mokslų tęsimas toliau.

 • Sėkminga globojamo (rūpinamo) vaiko socializacija.

 • Veiksmingas socialinis darbas su vaiko šeima, tikslu kuo greičiau jį grąžinti į biologinę šeimą.

 • TIKSLAI:

  Užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir laikinai globos namuose apgyvendintam vaikui globos (rūpybos),
  ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo), socialines paslaugas, sudaryti kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.
  UŽDAVINIAI:
 • Sudaryti vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžių, sveikatą ir brandą.
 • Užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą.
 • Užtikrinti vaikui globos (rūpybos), ugdymo, teikiamų socialinių paslaugų kokybę.
 • Dirbti socialinį darbą su vaiku ir jo tėvais.
 • Pažinti vaiko individualumą, plėtoti gebėjimus, rūpintis jo dvasiniu ir fiziniu ugdymu, skatinti vaiko fizinę, psichinę bei socialinę brandą, ugdyti pilietiškumą, dorinius, šeiminius, darbinius, socialinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius, sudaryti sąlygas vaiko saviraiškai, pasirenkant jo poreikius ir pomėgius atitinkančias ugdymo įstaigas.
 • Rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje.
 • Bendradarbiauti su vaiko tėvais bei kitais artimaisiais giminaičiais, siekiant atkurti ir palaikyti tarpusavio ryšius, sudarančius prielaidas vaikui grįžti į tėvų šeimą.
 • Nesant galimybei vaiką grąžinti biologinei šeimai, ruošti vaiką įvaikinimui.
 • TEIKIAMOS SOCIALINĖS PASLAUGOS.

  Raseinių pagalbos šeimai namai yra stacionari globos įstaiga vaikams, teikianti trumpalaikę ir ilgalaikę socialinę
  globą. Apgyvendinant vaiką globos namuose yra įvertinami jo poreikiai ir numatomas vaikui reikalingų paslaugų teikimas .Teikiamų socialinių paslaugų kokybė priklauso nuo kryptingo komandinio darbo, bendradarbiavimo, personalo žinių tobulinimo, dėmesio ne tik rezultatams, bet ir paslaugų teikimo procesui. Socialinių paslaugų kokybės gerinimas įstaigoje suprantamas kaip nesibaigiantis procesas, atsižvelgiama į nuolat kintančius vaiko poreikius, naujas galimybes juos tenkinti, naujas pagalbos formas.

  Įstaigoje teikiamos paslaugos:

 • Apgyvendinimo;
 • Maitinimo;
 • Sveikatos priežiūros organizavimo;
 • Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo;
 • Darbinių įgūdžių ugdymo;
 • Laisvalaikio organizavimo;
 • Informavimo;
 • Konsultavimo;
 • Tarpininkavimo ir atstovavimo.